Częste pytania

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje 30 zł.
To jedyna opłata sądowa wnoszona przez dłużnika na etapie składania wniosku.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Wniosek należy złożyć do wydziału upadłościowego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jeśli składasz wniosek w formie elektronicznej, to wyślij go za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

W jakim czasie sąd rozpatrzy wniosek o upadłość?

 

Według przepisów sąd powinien rozpatrzyć wniosek w czasie do 2 miesięcy.
Niekiedy okres ten się wydłuża z powodu znacznego skomplikowania sprawy oraz obłożenia pracą konkretnego wydziału upadłościowego.

Kim jest syndyk w upadłości?

 

Syndyk to funkcja pełniona w postępowaniu upadłościowym konsumentów i przedsiębiorców.
Może ją sprawować osoba fizyczna lub prawna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Syndyka wyznacza sąd w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
Dłużnik nie ma wpływu na wybór osoby powołanej do pełnienia tej funkcji.

 

Funkcję syndyków często pełnią osoby posiadające wykształcenie prawnicze, w szczególności  radcowie prawni i adwokaci.
Znajomość przepisów prawnych oraz ich wykładni znacznie ułatwia wykonywanie przydzielonych im zadań.

 

Na czym polega obowiązek wskazania i wydania syndykowi całego majątku?

 

Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na dłużniku spoczywa obowiązek przekazania majątku syndykowi.
Precyzując należy wskazać i wydać aktywa wchodzące do masy upadłości (stanowiące majątek osoby zadłużonej).
Przykładowo, jeśli dłużnik jest właścicielem samochodu, to obowiązek ten będzie sprowadzał się do przekazania:

 

– kluczyków
– dowodu rejestracyjnego
– polisy OC
– karty pojazdu
– aktualnego badania technicznego

 

Ewentualnie syndyk może żądać innych dokumentów dotyczących pojazdu (m.in. umowa kupna samochodu).
Po wskazaniu i wydaniu majątku dłużnik składa do akt sprawy pisemne oświadczenie o realizacji tego obowiązku.
Niewykonanie tych czynności może spowodować, że syndyk zawnioskuje o umorzenie postępowania.

 

Co stanie się z samochodem w upadłości konsumenckiej?

 

Według przepisów cały majątek upadłego stanowi masę upadłości – poza wyraźnie wymienionymi wyjątkami.
W większości przypadków samochód należący do osoby zadłużonej zostanie sprzedany przez syndyka.

 

Środki uzyskane ze sprzedaży pozwolą na pokrycie kosztów postępowania, a następnie zostaną podzielone między wierzycieli.
Wcześniej syndyk oszacuje wartość pojazdu i zawiadomi wierzycieli o sposobie jego zbycia (tylko cenniejsze aktywa).

 

W pewnych sytuacjach można wnioskować o ustalenie, że samochód nie stanowi składnika masy upadłości.
Tym samym nie powinien podlegać sprzedaży przez syndyka.

 

Na jaki okres sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli?

 

Jednym z możliwych zakończeń postępowanie upadłościowego jest wydanie przez sąd postanowienia o ustanowieniu planu spłaty wierzycieli.
Najczęściej plan ten ustalany jest na okres 36 miesięcy z miesięczną ratą płatną do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Jeśli sąd uzna, że osoba zadłużona doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to plan spłaty może wynosić nawet 84 miesiące.
Z naszego doświadczenia wynika, że sądy rzadko orzekają tak długi okres spłaty. Sąd skrupulatnie zbada przyczyny niewypłacalności oraz dokumentację związaną z długami.

 

W przypadku ustalenia przez sąd niekorzystnego planu spłaty można wnieść zażalenie.
Tutaj przydaje się wsparcie profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych.
Składane przez nas pismo powinno spełniać wymogi pisma procesowego oraz zawierać skonkretyzowane zarzuty do orzeczenia sądu I instancji.

 

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę ustalając możliwości zarobkowe dłużnika?

 

Na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli sąd zbada, jakie są możliwości zarobkowe osoby zadłużonej.
Po prostu ustali jakie zarobki jest w stanie osiągnąć przy pełnym wykorzystaniu swojego potencjału.
W szczególności sąd weźmie pod uwagę:

 

1) wiek
2) wykształcenie
3) doświadczenie zawodowe
4) posiadane uprawnienia
5) znajomość języków obcych
6) aktualny stan zdrowia
7) dotychczas osiągane dochody

 

Sytuacja każdego dłużnika wymaga osobnego i skrupulatnego zbadania.
Poza wymienionymi czynnikami mogą pojawić się inne równie istotne w konkretnej sprawie.

Od kiedy należy zacząć wykonywanie planu spłaty wierzycieli?

 

W treści postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli (PSW) powinna znaleźć się informacja o tym, kiedy należy zacząć wpłacać pierwsze raty.

Z naszego doświadczenia wynika, że sądy podają jako datę początkową następny miesiąc po uprawomocnieniu się PSW.
Informację o prawomocności znajdziemy na portalu KRZ.

Skąd wziąć rachunki wierzycieli potrzebne do wykonania planu spłaty?

 

Wykonanie planu spłaty wierzycieli sprowadza się głównie do terminowej płatności ustalonych tam rat.
W treści samego planu najczęściej nie znajdziemy numerów rachunków poszczególnych wierzycieli.

Rachunki będą widniały w aktach do zgłoszeń wierzytelności.
Jeśli nie mamy do nich dostępu, to możemy zwrócić się do syndyka o ich przekazanie.

Co obejmuje wsparcie od wyzerowani.pl w upadłości konsumenckiej?

 

W ramach współpracy zapewniamy:

1) pomoc w zgromadzeniu dokumentacji związanej z zadłużeniem,
2) napisanie i wysłanie wniosku o upadłość konsumencką,
3) reprezentację przed sądem i syndykiem (udzielanie odpowiedzi na kierowane do klienta pisma),
4) zastępstwo na rozprawie sądowej (o ile zostanie wyznaczona),
5) zaprojektowanie strategii oddłużania.

Jest to kompleksowe wsparcie od A do Z przez cały okres trwania postępowania upadłościowego.

Ile kosztuje wsparcie od wyzerowani.pl w ramach upadłości konsumenckiej?

 

Wynagrodzenie jest zależne m.in. od zakresu współpracy, stopnia skomplikowania sprawy, obszerności dokumentacji, liczby wierzycieli.
Nasi klienci są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników i mogą liczyć na ich pełne zaangażowanie.
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy.

 

Po więcej napisz na kontakt@wyzerowani.pl

 

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację