Jak długo trwa upadłość konsumencka?

Angażując się w proces upadłości konsumenckiej chcielibyśmy wiedzieć, jak długo będzie trwało całe postępowanie prowadzące do finalnego oddłużenia. Tempo rozpatrywania spraw upadłościowych w poszczególnych sądach w Polsce znacznie się od siebie różni. Najbardziej obłożone pracą są wydziały w Warszawie, Katowicach czy Krakowie.

Wiele zależy również od konkretnego sędziego zajmującego się upadłością oraz samego syndyka. W końcu to na tych osobach spoczywa ciężar podejmowania kluczowych decyzji. Wśród czynników wpływających na dynamikę postępowań upadłościowych należy wymienić również takie elementy jak:

  • tryb postępowania (uproszczone lub komisarskie) – wpływa w znaczącym stopniu na dynamikę sprawy, w przypadku trybu komisarskiego wiele czynności podejmowanych przez syndyka wymaga zatwierdzenia sędziego-komisarza lub sądu upadłościowego
  • liczba wierzycieli – im więcej wierzycieli, tym więcej czynności do wykonania ma syndyk oraz sam sąd, najwięcej pracy jest przy rozpatrywaniu zgłoszeń wierzytelności oraz kierowania do wierzycieli wszelkich zawiadomień i wezwań
  • majątek do likwidacji – spieniężenie aktywów wchodzących do masy upadłości wymaga czasu i zaangażowania organów postępowania, w przypadku składników majątkowych o skomplikowanym statusie prawnym ich likwidacja może zająć długie miesiące
  • czynności bezskuteczne – jeśli syndyk ustali, że dłużnik podejmował działania skutkujące uszczupleniem majątku, z którego mogliby zostać spłaceni wierzyciele, to zainicjuje procedurę prowadzącą do uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości, co znacząco wydłuży całe postępowanie
  • pisma procesowe – składane do sądu przez dłużnika lub wierzycieli, wszelkie zarzuty, zażalenia, wnioski mogą prowadzić do wydłużenia całego postępowania o kolejne miesiące, warto zastanowić się jak zaskarżenie czynności sądu lub syndyka wpłynie na dynamikę sprawy oraz sam rachunek ekonomiczny

Z przedstawionej listy jasno wynika, że na długość postępowania upadłościowego wpływają w znacznej mierze czynniki niezależne od woli dłużnika. Nie oznacza to jednak, że jest on całkowicie pozbawiony wpływu na sprawę. Wręcz przeciwnie – dysponuje bogatym arsenałem instrumentów prawnych służących do dyscyplinowania poczynań sądu i syndyka.

W celu lepszego zobrazowania całego procesu oddłużania w ramach upadłości konsumenckiej podzieliliśmy go na 5 podstawowych etapów. Podział dotyczy postępowań prowadzonych w trybie uproszczonym – obowiązuje w większości toczących się spraw wobec konsumentów. Przyjęliśmy, że postępowanie zakończy się ustaleniem projektu planu spłaty wierzycieli.

Przygotowując artykuł oparliśmy się głównie na doświadczeniu zdobytym w pracy z naszymi klientami. Dlatego zawarte tutaj wskazówki posiadają walor praktyczny.

Etap 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość

Przygotowanie wniosku upadłościowego jest czasochłonnym procesem. Wymaga od autora przekrojowej wiedzy prawnej oraz doświadczenia w podobnych sprawach. Jeśli zdecydujemy się na wysłanie pisma drogą elektroniczną, to dodatkowym wyzwaniem będzie portal Krajowego Rejestru Zadłużonych. Prawidłowe uzupełnienie i wysłanie wniosku stanowi nie lada wyczyn.

Zgromadzenie dokumentacji załączanej do wniosku o upadłość konsumencką również wymaga dużego wysiłku. W przypadku trudności z ustaleniem wysokości zadłużenia niekiedy trzeba zwrócić się do wierzycieli w osobnym piśmie. Jeśli dług został sprzedany (częsty przypadek), to dochodzą dodatkowe czynności związane z ustaleniem danych nowego wierzyciela.

Braki formalne wniosku o upadłość wydłużą czas jego rozpatrzenia

Jeśli wniosek o upadłość jest wadliwy, czyli nie zawiera wszystkich wymaganych przez przepisy elementów, to sąd wezwie nas do jego uzupełnienia. Jeśli nie uzupełnimy braków w terminie to wniosek zostanie zwrócony i całą procedurą trzeba będzie rozpoczynać na nowo. Każde wezwanie sądu opóźnia merytoryczne rozpatrzenie wniosku nawet o kilka tygodni, a czasem miesięcy.

Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcie profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych konsumentów. Wtedy ograniczamy ryzyko złożenia niekompletnego wniosku i jego prawomocnego zwrotu. W zespole wyzerowanych znajdziesz doświadczonych ekspertów.

Można przyjąć, że czas przeznaczony na napisanie i wysłanie wniosku waha się od 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Etap 2. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Wniosek spełniający wymogi formalne zostanie przedstawiony sędziemu do merytorycznego rozpatrzenia. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości, to sąd wyda postanowienie uwzględniające wniosek dłużnika. W przeciwnym wypadku sąd orzeknie o jego oddaleniu. Dlatego we wniosku należy starannie wykazać, że dłużnik spełnia wymogi do oddłużenia w ramach upadłości sądowej.

Jeśli chodzi o czas wydania przez sąd orzeczenia, to przepisy przewidują tutaj 2 miesięczny termin – liczony od dnia złożenia wniosku. W praktyce termin ten jest często przekraczany bez konsekwencji dla organów wymiaru sprawiedliwości. W wydziałach upadłościowych większych miast czas rozpatrzenia wniosku o upadłość może wynieść nawet 6 miesięcy i dłużej.

Sprawy zainicjowane wnioskami złożonymi od 1 grudnia 2021 r. prowadzone są za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Dłużnik może w każdym czasie podejrzeć sobie akta sprawy (mają postać cyfrową). Gdy wnioskodawca zauważy, że w sprawie od dłuższego czasu nic się nie dzieje, to może natychmiast podjąć działania.

Osoby współpracujące z zespołem wyzerowanych mają pełny dostęp do akt sprawy. Pomagamy założyć konto użytkownika w KRZ oraz pokazujemy w jaki sposób poruszać się po systemie. Dodatkowo klienci są na bieżąco informowani przez naszych konsultantów o wszelkich postępach w sprawie.

Sprawy, o których nikt nie pamięta i nie pilnuje mogą ciągnąć się nawet latami. Samo złożenie wniosku upadłościowego nie pomoże uwolnić się od długów. Dopiero pomyślne przejście całego postępowania sądowego będzie skutkowało oddłużeniem.

Etap 3. Likwidacja majątku i złożenie projektu PSW

Po ogłoszeniu upadłości syndyk przystępuje do czynności likwidacyjnych. Zabezpiecza aktywa wchodzące w skład masy upadłości, dokonuje oszacowania ich wartości, a następnie dokonuje ich zbycia. Równolegle zawiadamia wierzycieli dłużnika o ogłoszeniu upadłości i wzywa ich do składania zgłoszeń. Zakres podejmowanych działań obejmuje również prowadzenie postępowań sądowych czy poszukiwania majątku dłużnika z pomocą komornika sądowego i urzędu skarbowego.

Po zakończeniu swoich działań syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli, ewentualnie informację o zachodzeniu przesłanek do warunkowego lub pełnego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. W skrajnych przypadkach syndyk zawiadomi sąd, że długi nie powinny zostać w ogóle umorzone. Taka sytuacja zachodzi gdy dłużnik celowo doprowadził do swojej niewypłacalności, np. poprzez trwonienie majątku.

Przepisy prawa upadłościowego zobowiązują syndyka do zakończenia swoich działań w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. W przypadku prostych i bezproblemowych postępowań zachowanie tego terminu jest jak najbardziej możliwe. Upadłość konsumencka z założenia powinna być przeprowadzona w możliwie krótkim okresie przy minimalnych kosztach.

Natomiast w sprawach skomplikowanych, w których występuje znaczna liczba wierzycieli, w skład masy upadłości wchodzą trudno zbywalne aktywa (np. niewielkie udziały w nieruchomościach) lub pojawia się konieczność wszczęcia postępowań sądowych (zachowek, spadki, windykacja należności), upadłość może potrwać o wiele dłużej.

Etap 4. Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Co do zasady plan spłaty wierzycieli powinien być ustalony w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. To znaczy, że w tym czasie sąd upadłościowy powinien wydać postanowienie kończące postępowanie, w którym określi warunki oddłużenia konsumenta.

W przypadku ustalenia planu spłaty wierzycieli po upływie tego terminu, długość okresu spłaty będzie ulegała automatycznemu skróceniu. Przedstawimy to na przykładzie, żeby łatwiej zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje ta instytucja w praktyce.

Dnia 10 stycznia 2023 r. sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika Jana Zapożyczonego. Dnia 15 października 2023 r. sąd wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli na okres 33 miesięcy z miesięczną ratą w wysokości 500 PLN.

W opisanej sytuacji od dnia ogłoszenia upadłości do ustalenia PSW upłynęło ponad 9 miesięcy. W związku z tym sąd był zobowiązany do obligatoryjnego skrócenia planu spłaty. Dokładnie o okres pełnych 3 miesięcy.

Pamiętajmy, że w sytuacji gdy upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa sądy orzekają najczęściej 36 miesięczny okres spłat. Dlatego w omawianym przykładzie przyjęliśmy, że dłużnik będzie miał do zapłaty 33 miesięczne raty (36-3).

W niektórych wydziałach upadłościowych w Polsce od czasu złożenia przez syndyka projektu PSW do czasu ustalenia planu spłaty upływa nawet kilka miesięcy. Dłużnik powinien monitorować stan postępu nad sprawą i informować sąd o każdej istotnej zmianie swojej sytuacji osobistej.

Jeśli mamy do czynienia z rażącym niedbalstwem lub umyślnością po stronie dłużnika, to plan spłaty może być ustalony nawet na okres od 36 do 84 miesięcy, czyli od 3 do 7 lat.

Etap. 5. Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Po realizacji obowiązków objętych planem spłaty polegających głównie na zapłacie określonych tam rat oraz składaniu corocznych sprawozdań, sąd wydaje orzeczenie o oddłużeniu. Jest to postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niespłaconych w wyniku wykonania PSW. Podobnie jak wcześniej posiłkujmy się przykładem, żeby zrozumieć w czym rzecz.

Jan Zapożyczony otrzymał plan spłaty na okres 33 miesięcy z miesięczną ratą w wysokości 500 PLN. W postępowaniu upadłościowym zgłosiło się 5 wierzycieli, którym przysługiwały wierzytelności na łączną kwotę 360 000 PLN. Koszty postępowania zostały w całości pokryte ze środków uzyskanych z likwidacji majątku dłużnika. Nie było funduszy do podziału.

Możemy łatwo obliczyć, że upadły spłaci łącznie 16 500 PLN, czyli 4,6% kwoty zgłoszonych wierzytelności. Cała reszta wynosząca 343 500 PLN zostanie prawomocnie umorzona. Dzięki temu osoba zadłużona dostaje od sądu druga szansę i może na nowo ułożyć sobie życie.

Warto dopilnować, żeby sąd doręczył nam odpis takiego postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności. W razie próby dochodzenia wierzytelności objętych planem spłaty, będziemy mieli skuteczne narzędzie obrony. W ciągu kilku tygodni powinniśmy otrzymać stosowny dokument.

Ile łączenie trwa upadłość?

Przyjmując optymistyczny scenariusz wydarzeń etap postępowania sądowego (3 i 4) powinien zająć od 6 do 24 miesięcy, czyli do 2 lat powinniśmy otrzymać orzeczenie kończące postępowanie. Do tego dochodzi wykonanie planu spłaty wierzycieli. Przy zaangażowanym syndyku i sprawnie działającym sądzie całość powinna zakończyć się w okresie od 3 do 5 lat. W mniej optymistycznym scenariuszu czas oddłużenia wynosi kilka lat więcej.

Bez względu na czas trwania procesu oddłużania efekt końcowy będzie ten sam, czyli oddłużenie. Upadłość konsumencka jest skutecznym i w 100% legalnym instrumentem służącym do wyjścia z długów. Samo postępowanie wymaga cierpliwości i solidnego przygotowania. Pomimo pewnych niedogodności, zdecydowanie warto zainwestować czas i środki w tę ścieżkę oddłużenia.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację