Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Rozważając rozpoczęcie procesu oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej warto wiedzieć z jakimi wydatkami wiąże się ten krok. Tak ważna życiowa decyzja powinna być podjęta z pełną świadomością jej skutków. Sfera finansowa dla osób zadłużonych odgrywa niezwykle istotną rolę, więc kwestia kosztów upadłości konsumenckiej ma niebagatelne znaczenie.

Z tego artykułu dowiesz się, na jakie wydatki należy się przygotować wnioskując o upadłość. Oczywiście każda sprawa to osobna historia, dlatego pułap kosztów w poszczególnych przypadkach może się znacznie różnić. Nie zmienia to faktu, że część wydatków przyjmuje stałą wysokość i będzie identyczna w każdej upadłości.

Podejmując decyzje o upadłości należy mieć na uwadze, że pozostawanie przez długi czas w stanie niewypłacalności przyczynia się do dynamicznego wzrostu łącznej sumy zadłużenia. Odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą obecnie ponad 12% w skali roku. Sumę tę powiększają koszty związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem i komornikiem.

1. Opłaty za dokumenty załączane do wniosku upadłościowego

Jednym z głównych zadań osoby zadłużonej starającej się o upadłość konsumencką jest wykazanie we wniosku, ze pozostaje w stanie niewypłacalności. Chodzi tutaj o sytuację, w której nie jesteśmy w stanie spłacać swoich wymagalnych długów, czyli takich co do których termin płatności upłynął. Przykładowo, jeśli termin zwrotu pożyczki był wyznaczony na dzień 10 sierpnia 2023 r., to roszczenie pożyczkodawcy jest wymagalne z dniem 11 sierpnia 2023 r.

Nierozłącznym elementem wniosku o upadłość są dokumenty związane z zadłużeniem. Idealnie sprawdzą się umowy kredytu, pożyczki, wezwania do zapłaty, ewentualne nakazy zapłaty/wyroki oraz korespondencja od komornika sądowego. Jeżeli nie jesteśmy w posiadaniu tych dokumentów, bo gdzieś nam się zawieruszyły to zawsze możemy wystąpić o wydanie ich odpisu.

Najczęściej wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Banki i firmy pożyczkowe posiadają indywidualnie ustalone cenniki. Cena jest często uzależniona od obszerności danego dokumentu (liczby stron). Natomiast w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o wysokości bieżącego zadłużenia lub historii spłaty kredytu ceny mogą dochodzić nawet do kilkuset złotych.

Do wniosków o upadłość konsumencką często załącza się raport z Biura Informacji Kredytowej. Koszt jego uzyskania wynosi obecnie 49 PLN. Po założeniu konta i uwierzytelnieniu się możemy pobrać dokument w postaci pliku PDF obejmujący nasze zadłużenie w instytucjach finansowych.

2. Opłata sądowa od wniosku o upadłość

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką wymaga wniesienia opłaty sądowej. Jej wysokość nie jest uzależniona od sumy zaciągniętych długów lub liczby wierzycieli. Aktualnie wynosi 30 PLN. Jest to jedyna opłata przekazywana do sądu, ponieważ w upadłości konsumenckiej nie wpłaca się zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. Trzeba przyznać, że ustawodawca spojrzał przychylnym okiem na osoby zadłużone oszczędzając im dodatkowych wydatków.

Dla porównania przedsiębiorca wnioskujący o upadłość jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1000 zł oraz zaliczki na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 6736,60 PLN (stan na sierpień 2023). Wysokość zaliczki odpowiada jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Informację tę ogłasza Prezes GUS.

3. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Osoby korzystające z usług pełnomocników będą również obciążone opłatą skarbową w wysokości 17 PLN. Wnosi się ją na rachunek urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na położenie sądu rejonowego zajmującego się upadłościami. Dłużnik może skorzystać z pomocy takich fachowców jak:

  • radca prawny
  • adwokat
  • doradca restrukturyzacyjny

Wykonywanie każdego z wymienionych zawodów wymaga rozległej wiedzy prawnej i praktycznych umiejętności. Podejmując decyzje o wyborze konkretnego prawnika warto dowiedzieć się w jakich sprawach się specjalizuje i jakie osiąga rezultaty. Postępowanie upadłościowe konsumentów potrafi przysporzyć wielu problemów.

W zespole wyzerowanych mamy doświadczonych specjalistów do spraw upadłościowych osób fizycznych. Zdobyta specjalizacja oraz twarde kompetencje przekładają się na osiągane wyniki. Klienci cenią sobie nasze zaangażowanie w sprawę i szybki kontakt. Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce o nas.

4. Honorarium pełnomocnika

Powierzenie sprawy upadłościowej kancelarii prawnej lub innemu wyspecjalizowanemu podmiotowi wiąże się zapłatą honorarium. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. Nie ma tutaj żadnych stawek narzuconych odgórnie przez przepisy. To od konkretnego podmiotu będzie zależało na jaką kwotę wyceni oferowaną usługę. Wśród popularnych czynników cenotwórczych możemy z powodzeniem wyróżnić:

  • liczba wierzycieli
  • łączna kwota zadłużenia
  • poziom skomplikowania sprawy

Każdy z wymienionych elementów bez wątpienia wpływa na zakres pracy do wykonania przez usługodawcę. Przy większej liczbie wierzycieli należy poświęcić więcej czasu na gromadzenie dokumentacji. Trzeba też zweryfikować korespondencję od firm windykacyjnych, sądów i komorników.

Decydując się na zewnętrzne wsparcie pamiętajmy, żeby sprawdzić zakres usług świadczonych na naszą rzecz. Pełna obsługa powinna obejmować pomoc w sporządzeniu i wysłaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz zastępstwo procesowe przed organami postępowania (sądem, syndykiem, ewentualnie sędzią-komisarzem). Dodatkowe usługi związane z upadłością najczęściej rozliczane są osobno.

5. Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów najczęściej kończy się ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Jest to dokument, w którym sąd określa m.in. w jaki sposób nastąpi rozliczenie długów na rzecz wierzycieli uczestniczących w postępowaniu. Przykładowo, dłużnik będzie zobowiązany do pokrywania rat w kwocie 350 PLN/msc przez okres 36 miesięcy. Po skutecznym wykonaniu PSW sąd wydaje postanowienie o umorzeniu pozostałej części zobowiązań.

Posługując się przedstawionym przykładem dowiemy się, że łączna suma do pokrycia wyniesie 12 600 PLN. Dla osoby niemającej perspektyw na poprawę swoje sytuacji zarobkowej i posiadającej długi przekraczające 40 000 PLN, to fundamentalna redukcja zobowiązań. Dodatkowo płatności są rozłożone w czasie i uwzględniają możliwości zarobkowe osoby zadłużonej.

Przepisy upadłościowe określają, że plan spłaty może być ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy. Zastanawiając się nad upadłością konsumencką dobrze byłoby rozważyć dwa podstawowe scenariusze. Jeden pozytywny, a drugi negatywny. W pierwszym plan spłaty obejmuje okres 36, a w drugim 84 miesięcy.

Natomiast wysokość miesięcznej raty jest kwestią wypadkową wielu czynników. Na jej poziom wpływają miedzy innymi koszty utrzymania osoby zadłużonej, jej sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy możliwości zarobkowe. Tutaj warto skonsultować się z osobami dysponującymi praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu upadłości. Wykonując taką prognozę możemy wstępnie oszacować łączną wysokość potencjalnego planu spłaty.

Skąd wziąć pieniądze na upadłość?

Optymalnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z własnych oszczędności. Osoby świadczące pracę zarobkową lub pobierające emeryturę/rentę mogą odłożyć część pieniędzy i przeznaczyć je na usługi upadłościowe. Pomóc mogą również osoby z najbliższego otoczenia. Nieocenione będzie wsparcie rodziny, przyjaciół i znajomych. Przy odrobinie szczęścia i zaradności można z powodzeniem zgromadzić potrzebne fundusze.

Możemy również zdecydować się na prowadzenie sprawy bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Wtedy cała praca związana z przygotowaniem i wysłaniem wniosku, weryfikacją dokumentacji zadłużeniowej, udzielaniem odpowiedzi na wezwania sądu i syndyka spoczywa na naszych barkach. Znaczna liczba czynności do wykonania oraz skomplikowanie procedury upadłościowej przerastają niejednego dłużnika.

Nie ma się z resztą czemu dziwić. Przepisy prawa upadłościowego oraz sama procedura upadłościowa jest zawiła i w wielu przypadkach niejednoznaczna. Znajomość treści samych aktów prawnych nie wystarcza. Konieczna jest wieloletnia praktyka w obszarze upadłości konsumenckiej, ponieważ daje szersze spojrzenie na samo postępowanie i pojawiające się w nim wyzwania.

Doświadczeni eksperci potrafią zidentyfikować i wskazać klientowi ryzyka i konsekwencje z nim związane. Wielu rzeczy nie można wyczytać wprost z przepisów. Dopiero wnikliwa i wieloaspektowa analiza sytuacji osobistej dłużnika oraz przyczyn niewypłacalności prowadzi do prawidłowych wniosków. Nie mając wiedzy prawnej i ugruntowanej praktyki będzie nam o wiele trudniej uzyskać satysfakcjonujące warunki oddłużenia.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację