Jak odblokować rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wpływa bezpośrednio na możliwość korzystania z usług bankowych. Osoby posiadające rachunki (ROR, oszczędnościowe i inne) powinny liczyć się z opcją ich całkowitego zablokowania. W praktyce oznacza to brak dostępu do zgromadzonych tam pieniędzy. Nie można wypłacić żadnych środków w bankomacie ani zrobić przelewu.

W wielu przypadkach środki na rachunku stanowią jedyne źródło utrzymania (samego dłużnika oraz jego rodziny). Przykładowo wpływają tam pieniądze z tytułu wynagrodzenia za pracę lub emerytury/renty. To tam trafiają także przyznane zasiłki, świadczenia na dzieci (500+, RKO, wyprawka szkolna) czy zasądzone alimenty. Całkowite odcięcie od tych funduszy stanowi bolesny cios dla budżetu niejednej rodziny.

Dlaczego tak się dzieje?

Przepisy prawa upadłościowego stanowią, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Wspomniana masa upadłości zostanie przez syndyka zlikwidowana (spieniężona), a pozyskane środki podzielone między wierzycieli uczestniczących w postępowaniu.

Dodatkowo dłużnik traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy i rozporządzania nim. Oznacza, to że nie możemy używać rzeczy stanowiących składnik masy upadłości ani go sprzedać, darować lub wynająć. Uprawnienia te będą od teraz przysługiwać syndykowi.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych mogą stanowić składnik masy upadłości

Stąd po uzyskaniu przez bank informacji o ogłoszeniu upadłości jego klienta następuje automatyczna blokada zgromadzonych tam środków. Służy to zabezpieczeniu mienia, które potencjalnie mogłoby wejść do masy upadłości. W komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 3 sierpnia 2021 r. zawarto dwie podstawowe rekomendacje dla banków:

  • banki powinny na bieżąco śledzić MSiG (po 1 grudnia 2021 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych) pod kątem obwieszczeń dotyczących ogłoszeń postanowień o upadłości konsumenckiej posiadaczy rachunków prowadzonych przez te banki i dokonywać na podstawie takich obwieszczeń niezwłocznych blokad rachunków
  • banki powinny powstrzymywać się z wypłatą środków znajdujących się na rachunku upadłego lub wykonywania innych dyspozycji upadłego dotyczących zablokowanego rachunku, do momentu otrzymania stosowanej dyspozycji ze strony syndyka, chyba że na podstawie posiadanych informacji są w stanie jednoznacznie ocenić, że środki znajdujące się na rachunku nie wchodzą do masy upadłości na podstawie art. 63 p.u.

Banki wzięły sobie do serca rekomendacje zaproponowane przez organ nadzorczy. Już po kilku dniach od ogłoszenia upadłości (czasem nawet tego samego dnia) środki zgromadzone na koncie bankowym są blokowane. Najczęściej dłużnik dowiaduje się o tym przy próbie wykonania przelewu lub dokonania płatności kartą.

Jak odblokować rachunek?

Przede wszystkim konieczne będzie poinformowanie syndyka o blokadzie rachunku i złożenie wniosku o jego odblokowanie. Samodzielnie nie zdziałamy zbyt wiele. Procedury bankowe oraz rekomendacje UKNF są nieubłagane. W treści takiego wniosku warto podać:

  • treść żądania (to co chcemy, żeby syndyk zrobił)
  • nazwa banku, w którym posiadamy rachunek
  • numer rachunku bankowego
  • wysokość środków zgromadzonych na rachunku
  • źródło pochodzenia środków

Dodatkowo syndyk może zażądać dostarczenia wyciągu z rachunku. Syndyk jest zobowiązany do ustalenia, czy środki przechowywane na rachunku stanowią składnik masy upadłości. Jeśli uzna, że część z nich powinna zostać przekazana do masy, to w banku złoży odpowiednią dyspozycję.

Może się okazać, że nie odzyskamy pełnego dostępu do rachunku. Przykładowo nie będziemy mogli korzystać z usług bankowości internetowej albo środki będzie można wypłacać wyłącznie w placówce bankowej. Wiele zależy od procedur obowiązujących w konkretnej instytucji. Nie są one jednolicie ukształtowane i mają tendencje do zmian. Jedna z takich procedur została opisana na stronie PKO Bank Polski.

W jakiej formie wysłać wniosek?

Jeśli chodzi o formę złożenia wniosku, to tutaj rekomendujemy skorzystanie z elektronicznego formularza. Wystarczy wybrać Pismo inne na portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Możemy również wysłać wiadomość e-mail na adres syndyka. Pierwsze rozwiązanie będzie znacznie bardziej bezpieczne. W ten sposób unikniemy wątpliwości związanych z odebraniem tej wiadomości przez syndyka (pismo pojawi się bezpośrednio w aktach sprawy).

W przypadku postępowań prowadzonych na przepisach przed wprowadzeniem KRZ, wniosek wysyłamy w formie papierowej na adres kancelarii syndyka. Przesyłka powinna być nadana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (żółta zwrotka). Pełni tę samą funkcję, co elektroniczne potwierdzenie doręczenia w KRZ – mamy pewność, że adresat odebrał przesyłkę.

Jak długo czeka się na odblokowanie rachunku?

Na czas odblokowania rachunku bankowego wpływa wiele czynników, na które dłużnik nie ma większego wpływu. Na pewno przyda się cierpliwość i opanowanie. Chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której jesteśmy pozbawieni środków do życia nie jest komfortowa. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  • kompletność wniosku złożonego przez dłużnika
  • czas złożenia wniosku przez syndyka
  • konstrukcja procedury bankowej

Wniosek o odblokowanie rachunku bankowego zawierający braki (np. niepodanie nazwy banku/kasy spółdzielczej, brak numeru rachunku) skutecznie utrudni syndykowi złożenie wymaganej przez nas dyspozycji. Dlatego do tego zadania podchodzimy właściwie przygotowani – mając w pobliżu dokumenty pozwalające na ustalenie potrzebnych danych (umowa, wyciąg z rachunku).

Następnym czynnikiem wpływającym na szybkość odzyskania dostępu do środków jest termin złożenia dyspozycji przez syndyka. W tych sprawach syndycy działają niezwłocznie, ponieważ mają świadomość, że mogą znajdować się tam pieniądze stanowiące jedyne źródło utrzymania dłużnika.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że wiele banków wymaga od syndyków osobistej wizyty w placówce w celu identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości. Syndyk okazuje dowód osobisty i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dopiero po przejściu tego etapu może dysponować pieniędzmi na rachunkach.

Po wizycie syndyka bank zajmuje się wykonaniem jego dyspozycji. Proces ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni w zależności od procedury obowiązującej w danej instytucji. Syndyk ani dłużnik nie mają wpływu na czas ich rozpoznania. Jeśli do 2 tygodni bank nie zlikwiduje blokady, warto wnioskować o przyspieszenie prac nad sprawą.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sporządzeniu i wysłaniu wniosku o odblokowanie rachunku bankowego skontaktuj się z nami kontakt@wyzerowani.pl

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację