16 wskazówek, jak napisać uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Zasadniczym elementem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uzasadnienie. Jego przygotowanie to zdecydowanie najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny etap prac nad wnioskiem. Właśnie tam zamieszcza się informacje o przyczynach problemów finansowych, swojej sytuacji życiowej oraz walce z długami. Dla wielu osób napisanie uzasadnienia stanowi poważną przeszkodę hamującą przed wysłaniem wniosku.

To normalne i w pełni zrozumiałe. Odtworzenie historii zadłużenia wymaga często wielogodzinnej pracy z dokumentami, ustalenia istotnych dla sprawy faktów, a następnie ułożenia tego w logiczną całość. Zadanie zaliczane do tych wymagających – bez wątpienia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak napisać solidne uzasadnienie wniosku o upadłość
 • w jaki sposób wyjaśnić przyczyny niewypłacalności
 • czym jest stan niewypłacalności i jak go wykazać

Wymienione przez nas porady zostały przygotowane na bazie wieloletnich doświadczeń zespołu wyzerowanych w prowadzeniu postępowań upadłościowych. Te kilkadziesiąt spraw dostarczyło nam cennej i unikalnej wiedzy – teraz chcemy się nią z Tobą podzielić.

Zastosowanie podanych wskazówek znacznie ułatwi i przyspieszy prace nad uzasadnieniem oraz samym wnioskiem. W końcu będziesz wiedzieć co napisać i na jakie tematy zwracać szczególną uwagę. W razie pojawiających się problemów zawsze możesz skorzystać z naszego wsparcia.

1. Przedstaw się w kilku zdaniach

Na wstępie uzasadnienia wniosku o upadłość konsumencką napiszmy kilka zdań o sobie. Dzielimy się informacjami o stanie cywilnym, uzyskanym wykształceniu, wieku, znajomości języków obcych, posiadanych uprawnieniach (np. prawo jazdy kat. B). Dobrym pomysłem będzie wyjaśnienie czy pozostajemy w związku małżeńskim i czy mamy dzieci.

Należy pamiętać, że zgodnie przepisami prawa upadłościowego cały majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości. W rezultacie składniki majątku wspólnego zostaną najprawdopodobniej sprzedane przez syndyka na dalszym etapie postępowania. W wykazie majątku możemy również wymienić konkretne rzeczy lub prawa objęte wspólnością.

W tej części uzasadnienia skupiamy się na krótkim i treściwym przekazie. Kilka zdań o sobie będzie stanowiło dobre wprowadzenie do dalszych rozważań. Nie ma sensu nadmierne rozbudowywanie tego fragmentu – sędziego bardziej interesuje, to czy znajdujemy się w stanie niewypłacalności i jak do tego doszło.

2. Wyjaśnij przyczyny niewypłacalności

Teraz przechodzimy do miejsca, w którym opisujemy jak to się stało, że zabrakło nam pieniędzy na spłatę zaciągniętych długów. Przed przystąpieniem do tego etapu zbierzmy dokumentację dotyczącą zadłużenia, w szczególności przydatne okażą się:

 • umowy kredytu
 • umowy pożyczki
 • wezwania do zapłaty
 • nakazy zapłaty, wyroki
 • pisma z firm windykacyjnych
 • pisma od komorników
 • raport BIK

Dysponując dokumentami oraz własnymi wspomnieniami możesz stopniowo odtworzyć historię zadłużenia. Skup się na długach o największej wartości – podaj kiedy zaciągnąłeś konkretną pożyczkę lub kredyt (znajdziesz na pierwszej stronie umowy) oraz jaka była ich wysokość.

Wyjaśniając przyczyny niewypłacalności należy mieć na uwadze, że na końcowym etapie postępowania upadłościowego sąd będzie te okoliczności skrupulatnie analizował. W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty zostanie wydłużony. Zamiast standardowych 3 lat, w skrajnych przypadkach, może być ustalony nawet na 7 lat.

Dlatego tak ważne jest, żeby przed przystąpieniem do pisania przemyśleć sprawę i umiejętnie budować całą narrację. Nie zmienia to faktu, że treść uzasadnienia powinna być w pełni zgodna z załączonymi do wniosku dokumentami. Wszelkie rozbieżności mogą działać później na naszą niekorzyść.

3. Wskaż kontekst podejmowanych decyzji finansowych

Pracując nad wyjaśnieniem powodów problemów finansowych należy przedstawić kontekst podejmowanych decyzji. Chodzi o to, żeby opisać sytuację/kulisy zaciągnięcia konkretnego długu. Przedstawienie suchych faktów może okazać się niewystarczające, a wręcz ryzykowne.

Kiedy mamy do czynienia ze skomplikowaną historią zadłużenia (częsty przypadek u osób, które w przeszłości prowadziły firmę), to autor uzasadnienia powinien w sposób prosty i logiczny opisać ciąg zdarzeń prowadzących do stanu niewypłacalności. Wszelkie braki i niedomówienia będą działały na niekorzyść dłużnika.

Przykładowo, jeśli podajemy, że 1 czerwca 2023 r. w banku XYZ zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w kwocie 150 000 zł w celu dokapitalizowania działalności gospodarczej, to wskażmy również:

 • dlaczego postanowiliśmy wybrać finansowanie kredytem
 • na co zostały przeznaczone pozyskane środki (konkretnie)
 • jak wtedy wyglądała nasza sytuacja rodzinna, zdrowotna, finansowa (o ile jest to istotne)

Dopiero takie całościowe opisanie motywów poszczególnych decyzji oraz towarzyszących im okoliczności, pozwoli na rzetelne odzwierciedlenie naszych zmagań z długami. Nie jest to zadanie proste i przyjemne, jednak zdecydowanie warte poświęceń. Rezultatem może być plan spłaty niższy o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

4. Zachowaj chronologię opisywanych zdarzeń

Ważne, żeby przedstawiając przebieg wydarzeń opisywać je od najstarszego do najnowszego. W szczególności mam na myśli sytuacje, które doprowadziły do naszej niewypłacalności. Dzięki temu osoby zapoznające się z uzasadnieniem wniosku (sędzia, syndyk) będą miały znacznie ułatwione zadanie – szybciej odnajdą interesujące ich fragmenty oraz powiązane z nimi dokumenty. To z kolei może przełożyć się pozytywnie na czas rozpoznania wniosku na etapie sądowym.

Zachowanie ładu czasowego upraszcza również prace nad zbudowaniem logicznej i spójnej narracji. Znacznie prościej wykazać jak pewne decyzje życiowe przekładają się na konkretne zdarzenia, gdy są one opisywane po kolei wraz z rzeczowym komentarzem. Rolą autora wniosku jest zaprojektowanie przekonującego i efektywnego uzasadnienia. Chronologia pomaga w wykonaniu tego zadania.

5. Napisz o podejmowanych próbach restrukturyzacji długów

W momencie gdy zauważamy, że nieuchronnie zbliżają się problemy finansowe, w wielu przypadkach próbujemy jeszcze zmienić zasady spłaty poszczególnych długów. Takie proste kroki mogą zapobiec poważanym kryzysom. Innym razem czasem kończą się niepowodzeniem. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby zadłużone często składają:

 • wnioski o rozłożenie kredytu na większą liczbę rat
 • wnioski o wakacje kredytowe
 • wnioski o restrukturyzację zadłużenia

Bez względu, na który wniosek się zdecydujesz, to dobrym pomysłem będzie krótkie opisanie tego faktu – w części dotyczącej przyczyn niewypłacalności. W ten sposób pokazujesz, że nie byłaś bierna w obliczu narastających trudności. Pomimo trudnej sytuacji nie poddałaś się i walczyłaś o uzyskanie możliwie korzystnych warunków spłaty.

W ten sposób dołożysz następną cegiełkę do budowania wizerunku uczciwego i rzetelnego dłużnika. Na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej może mieć to niebagatelne znaczenie, a nawet zaważyć o losach Twojego oddłużenia. Jeśli podejmowałaś takie działania, to napisz o nich w uzasadnieniu.

6. Wyjaśnij dlaczego nie masz perspektyw na spłatę zadłużenia

Osoby starające się o upadłość konsumencką powinny wykazać we wniosku, że znajdują się w stanie niewypłacalności, a stan ten ma charakter trwały. W przepisach prawa upadłościowego znajdziemy wyjaśnienie pierwszego z wymienionych pojęć. Według ustawodawców dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (tzw. utrata zdolności płatniczej).

Przykładowo, jeśli mamy termin płatności raty kredytu (zobowiązanie pieniężne) do 10 lipca, to zobowiązanie jest wymagalne z dniem 11 lipca. Od tego dnia wierzyciel może dochodzić od nas dodatkowych świadczeń np. odsetki ustawowe za opóźnienie oraz podjąć działania o charakterze windykacyjnym.

Starając się o upadłość konsumencką musimy mieć zaległości w spłacie długów, których termin płatności bezskutecznie upłynął.

Należałoby również wykazać, że nasze kłopoty finansowe nie mają charakteru przejściowego. Powinny mieć one charakter trwały. To znaczy, że osoba wnioskująca o ogłoszenie upadłości nie ma realnych możliwości na spłatę swoich długów. Sytuacja osobista jest na tyle trudna, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

W prawie upadłościowym znajdziemy przepis zgodnie z którym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Nie oznacza to jednak, że nie możemy się starać o upadłość konsumencką, gdy okres ten jest krótszy niż 3 miesiące. Owszem wtedy nie mamy wsparcia dowodowego wynikającego z domniemania, ale dalej możemy złożyć wniosek. Po prostu w treści uzasadnienie trzeba się bardziej postarać, żeby wykazać stan niewypłacalności. Zadanie jak najbardziej do wykonania i zdarzające się w praktyce.

7. Opisz źródła przychodu i doświadczenie zawodowe

W jednej z rubryk wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy podać informacje o osiągniętych przychodach za okres ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. W treści uzasadnienia możemy rozwinąć ten wątek i podzielić się z sądem dodatkowymi danymi.

Przykładowo, jeśli otrzymujemy pieniądze z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty to dobrze oznaczyć płatnika. Najczęściej będzie to konkretny pracodawca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku, gdy środki objęte są egzekucją komorniczą lub administracyjną, to podajemy oznaczenie sprawy (najczęściej zaczynające się od sygnatury liter KM) oraz dane organu egzekucyjnego. Dzięki temu znacznie ułatwiamy zadanie syndykowi (obowiązek zawiadomienia komorników prowadzących egzekucję) oraz potwierdzamy okoliczność swojej niewypłacalności.

Po przedstawieniu źródeł przychodu, możemy opisać swoje doświadczenie zawodowe. Sensownie będzie ograniczyć się do ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku. Podajemy stanowisko, które zajmowaliśmy, dane pracodawcy (wystarczy sama nazwa i siedziba), miejsca świadczenia pracy oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli do wniosku załączamy deklaracje PIT, dane finansowe powinny być spójne.

8. Podaj swoje koszty utrzymania oraz osób pozostających na Twoim utrzymaniu

Formularz wniosku upadłościowego zawiera rubryki dedykowane informacjom o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu. Tutaj pod lupę bierzemy okres ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. W polu uzasadnienia możemy przestawić więcej szczegółów na temat charakteru ponoszonych kosztów oraz ich zmienności na przestrzeni czasu.

W sytuacji, gdy opiekujemy się dziećmi, chorymi rodzicami, osobami z niepełnosprawnościami, to jest to odpowiednie miejsce do przedstawienia kosztów z tym związanych. Nie zapomnijmy także wspomnieć o świadczeniach, które są często powiązane z opieką nad tymi osobami (m.in. 500+, świadczenie rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny).

Jeśli mamy koszty, które w ostatnim okresie przyjmują tendencję rosnącą, to możemy w kilku zdaniach przedstawić jak wygląda ich zmiana z perspektywy czasu. Idealnie nadają się do tego pozycje kosztowe obejmujące wyżywienie oraz opłaty za czynsz najmu mieszkania i media.

9. Przedstaw sytuację mieszkaniową

Sytuacja mieszkaniowa obejmuje wszelkie informacje związane z miejscem naszego aktualnego przebywania. Nie powinniśmy mieć obaw przed ujawnieniem danych adresowych – i tak zostaną zamieszczone w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Głównie dzielimy się informacjami o:

 • powierzchni i lokalizacji zamieszkiwanej nieruchomości
 • tytule prawnym uprawniającym do zajmowania nieruchomości – własność, najem, użyczenie
 • wysokości czynszu i opłat związanych z utrzymaniem mieszkania (woda, prąd, gaz, ogrzewanie)
 • liczbie osób zajmujących wspólnie z nami mieszkanie
 • osobach, z którymi wspólnie prowadzimy gospodarstwo domowe

W wielu sprawach w załącznikach do wniosku upadłościowego możemy odnaleźć kopie umów najmu, odpisów księgi wieczystej (jeśli osoba wnioskująca o upadłość jest właścicielem nieruchomości) lub umowy użyczenia. Należy zaznaczyć, że nie ma obowiązku dodawania tych dokumentów.

Czasem jest tak, że osoby zadłużone z powodu trudnej sytuacji finansowej mieszkają u członków rodzinny. Nie mają zawartej żadnej pisemnej umowy, a ich ustalenia mają wyłącznie charakter ustny. Pamiętaj, że umowa w formie ustnej to także umowa, nawet gdy jest nieodpłatna i nie została spisana na papierze.

Bezpośrednio nie pokrywają opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Ich wkład polega na przekazywaniu miesięcznie określonej kwoty na rzecz właścicieli np. 500 zł lub robieniu zakupów i pomocy w drobnych pracach domowych. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, to opiszmy to w uzasadnieniu. Dobrze byłoby się także podeprzeć oświadczeniami członków rodziny potwierdzającymi nasze wyjaśnienia.

10. Opisz swoją sytuację zdrowotną

Opis sytuacji zdrowotnej stanowi nierzadko główny element całego uzasadnienia. Tak jest, gdy narastające problemy zdrowotne doprowadziły do tarapatów ze spłatą długów, a w konsekwencji do trwałego zadłużenia. Przed przystąpieniem do pisania tej części najlepiej uzbroić się wszelkiego rodzaju dokumentację dotyczącą naszego stanu zdrowia.

Przydatne będą takie dokumenty jak:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia
 • wyniki badań diagnostycznych
 • zaświadczenie o uczestnictwie w psychoterapii

Jeśli problemy zdrowotne przyczyniły się do naszej niewypłacalności, to dobrym pomysłem będzie powiązanie tego elementu uzasadnienia z przyczynami zadłużenia. Można to rozbić na dwa osobne bloki – w jednym pokazujemy jak poszczególne schorzenia doprowadziły do popadnięcia w długi, a w drugim wyjaśniamy jak sytuacja wygląda obecnie.

Można nawet pokusić się o kilka zdań nt. wpływu sytuacji zdrowotnej na obecne możliwości zarobkowe. W szczególności osoby dysponujące orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą posiłkować się treścią tego dokumentu. Znajdą tam informacje dotyczące możliwości świadczenia pracy.

Osoby zdrowe mogą pominąć ten wątek – zgodnie z zasadą, że piszemy wyłącznie o sprawach mających znaczenie z punktu widzenia postępowania upadłościowego.

Dedykowana Grupa dla osób zadłużonych, dołączysz?

Specjalnie dla osób zainteresowanych tematyką oddłużania i upadłości konsumenckiej założyliśmy dedykowaną Grupę na Facebooku. Działa pod nazwą Upadłość konsumencka – porozmawiajmy o oddłużaniu. Dołączając do nas uzyskasz dostęp do eksperckiej wiedzy oraz możliwość nawiązania znajomości z innymi osobami borykającym się z trudnościami finansowymi.

Link do Grupy znajdziesz >>>tutaj<<<

Możesz tam śmiało zadawać pytania na interesujące Cię zagadnienia. Istnieje również opcja dodawania postów anonimowo, co oznacza że nie ma konieczności ujawniania nikomu swojej tożsamości. Dodatkowo grupa ma charakter zamknięty i dostęp do niej posiadają wyłącznie osoby zaakceptowane przez administratora.

Dołącz teraz!

11. Powołaj się na dokumenty załączone do wniosku

Wniosek o upadłość konsumencką zawsze obudowany jest bogatą dokumentacją. Sztuką jest zaprojektowanie uzasadnienia w pełni nawiązującego do zgromadzonego materiału dowodowego. Jest to zadanie tym trudniejsze, im sytuacja osoby zadłużonej bardziej skomplikowana i niejednoznaczna. Łatwo można pogubić się w tych wszystkich umowach, wezwaniach, cesjach wierzytelności.

Na autorze uzasadnienia spoczywa ciężar uporządkowania stanu faktycznego i ułożenia go w logiczną całość.

Nie ma potrzeby szczegółowo opisywać każdego załączonego do wniosku dokumentu. Tutaj także należy zachować umiar i skupić się na tych istotnych sprawach. Wtedy łatwiej uchwycić jest sedno problemów i nakreślić czytelny obraz naszej historii zadłużenia.

Dla lepszej czytelności uzasadnienia podajmy numer konkretnego dokumentu na liście załączników. Umożliwia to szybkie odnalezienie konkretnego pisma i zapoznanie się z jego treścią. Sędzia i syndyk zdecydowanie będę zadowoleni z takiego obrotu spraw.

Projektując uzasadnienie warto mieć na uwadze, że stanowi ono składnik jednego z najistotniejszych dokumentów w całym postępowaniu upadłościowym. Musi być przygotowany rzetelnie, poparty faktami i merytoryczną argumentacją. Nie ma tutaj miejsca na błędy i nieporadność.

12. Używaj krótkich i prostych zdań

Piszemy prostym językiem bez zbędnych ozdobników i pustosłowia. Liczy się rzeczowy przekaz najważniejszych informacji. Operujemy na datach, faktach, decyzjach. Celowo pomijamy okoliczności niemające większego znaczenia z punktu widzenia przebiegu wydarzeń. Dokonujemy ich świadomej selekcji – to jedno z zadań autora.

Nadmierna elokwencja i nadużywanie zdań wielokrotnie złożonych może utrudnić odszyfrowanie myśli przewodniej uzasadnienia. Trudniej czyta się tekst nafaszerowany wyszukanym słownictwem i niejednoznacznymi sfomułowaniami. Skoro ma być prosto, to po co sobie utrudniać życie?

W praktyce można spotkać uzasadnienia stanowiące zlepek niepowiązanych ze sobą tekstów zaczerpniętych z różnych dostępnych w sieci wzorów. Część napisana jest językiem potocznym, żeby znienacka przekształcić się w specjalistyczny język prawniczy. Do tego całość nie trzyma się kupy i w żaden sposób nie koresponduje z zawartością dokumentów. Nie idźmy tą drogą.

Staranność i skrupulatność w projektowaniu wszelkich pism związanych z upadłością jest wręcz niezbędna. Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe. Zasady sporządzania pism procesowych są podobne do tych obowiązujących w procesie cywilnym. Tam króluje formalizm i rygor dowodowy, weź to pod uwagę.

13. Unikaj krytycznych ocen oraz negatywnych emocji

Przygotowując się do pisania uzasadnienia najlepiej ostudzić emocje i z dystansem podejść do całej sprawy. Zupełnie zbędne są wzmianki dotyczące moralności i etyki działalności poszczególnych wierzycieli. To nie ich zachowanie podlega teraz osądowi. Cała energia powinna być skierowana na wierne odtworzenie przyczyn niewypłacalności.

Nie jest łatwo utrzymać nerwy na wodzy kiedy odtwarza się wspomnienia związane z walką z długami.

Liczne wiadomości i telefony od wierzycieli, firm windykacyjnych, organów egzekucyjnych. To nie są przyjemne momenty. Trzeba jednak przez nie przejść i z pełnym spokojem opisać jak wyglądał przebieg wydarzeń. Innej ścieżki nie ma – niech naszym przyjacielem zostanie kartka papieru i długopis.

W pierwszych wersjach uzasadnienia mogą pojawić się fragmenty, w których wyraźnie brakuje nam opanowania i chłodnej kalkulacji. Wtedy najlepiej odłożyć pisanie na później i jeszcze raz przemyśleć sprawę. Czy na pewno nie można ująć tego innymi słowami? Czy to zdanie jest potrzebne? Co wnosi ten wątek do mojej sytuacji? Warto zadawać sobie pytania i szukać odpowiedzi. Nie zawsze tych przychodzących na myśl w pierwszej kolejności.

14. Treść przepisów, orzeczeń, komentarzy zachowaj dla siebie

Istnieje szkoła autorów wniosków upadłościowych zakładająca, że w uzasadnieniu powinna znaleźć się argumentacja prawna. Wtedy w tekście mamy odwołania do przepisów prawa upadłościowego, poglądy przedstawicieli doktryny prawnej oraz fragmenty orzeczeń sądowych. Potrafią być na tyle rozbudowane, że zajmują więcej miejsca niż właściwa treść.

Czy dodawać te treści do uzasadnienia?

W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby. W zupełności wystarczy zaprezentowanie wątków wymienionym w tym artykule. Uzasadnienie prawne zostaw dla siebie, sędziowie doskonale znają przepisy i orzeczenia sądowe, zwłaszcza te Sądu Najwyższego. Sprawy upadłościowe konsumentów w większości przypadków nie wymagają rozbudowanej argumentacji prawnej (z wyjątkiem spraw skomplikowanych). Kluczową rolą odgrywają tutaj fakty, długi, niewypłacalność.

15. Napisz o wpływie zadłużenia na życie swoje oraz najbliższych

Walka z długami przenika do pozostałych aspektów życia. Wpływa na samopoczucie i angażuje znaczne pokłady energii. Telefony, maile, pisemne wezwania sprawiają, że osoba zadłużona jest cały czas pod presją. Musi nieustannie szukać sposobów na znalezienie dodatkowych pieniędzy. Stres wywołany trudną sytuacją finansową może doprowadzić nawet do komplikacji zdrowotnych.

Uzasadnienie jest właściwym miejscem do opisania tych zmagań oraz konsekwencji z nich wynikających. Przykładowo, jeśli ze względu na trudna sytuacją finansową postanowiłaś podjąć kolejne zatrudnienie, pomimo że już pracujesz na pełny etat, to napisz o tym. Masz prawo czuć się przemęczona, zdemotywowana i wyczerpana psychicznie. Sąd powinien wiedzieć w jakim stanie aktualnie się znajdujesz.

Równie istotnie będą informacje dotyczące wpływu zadłużenia na członków Twoich rodziny. W szczególności należy zwrócić uwagę na sytuację dzieci i zagrożenia z tym związane. Trudno będzie przed nimi ukryć, że w domu są problemy z pieniędzmi. Tym bardziej, że wpływają one silnie na zachowanie samych rodziców.

16. Uzasadnij dlaczego wnioskujesz o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka stanowi jeden z możliwych sposobów wyjścia z zadłużenia. W uzasadnieniu można podać motywy decyzji – dlaczego zdecydowaliśmy się na oddłużenie z wykorzystaniem ścieżki sądowej. Może dlatego, że próby dogadania się z wierzycielami nie przyniosły rezultatu? A może czujesz się przytłoczona znaczną liczbą długów i nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu?

Każda osoba wnioskująca o upadłość ma swoje powody. Niejednokrotnie jest to próba uwolnienia się od lawinowo rosnącego zadłużenia oraz nasilonych działań windykacji. Parasol ochronny rozwijany przez postępowanie sądowe pozwala na uporządkowanie sytuacji majątkowej oraz ustalenie wysokości zaległości.

Ścieżka zaspokajania wierzycieli przyjmuje jednorodny charakter. Postępowania egzekucyjne są najpierw zawieszane, a następnie umarzane. Przepływ środków do wierzycieli dokonuje się za pośrednictwem syndyka. Cała procedura jest klarowana i podlegająca pełnej weryfikacji. Nie ma ukrytych kosztów, prowizji i odsetek.

Wnioski

Jesteśmy przekonani, że zastosowanie podanych wskazówek pozwoli na stworzenie w pełni profesjonalnego i w 100% skutecznego uzasadnienia wniosku upadłościowego. Sami stosujemy te wytyczne i wiecie co? Działają znakomicie. Wypracowaliśmy je w pocie czoła projektując uzasadnienia dla naszych klientów – są sprawdzone i stosowane w praktyce.

Prawdą jest, że ich wprowadzenie wymaga czasu i nakładu pracy. Jednak końcowy rezultat jest warty zaangażowania i poświęcenia. W końcu walczymy o szansę na nowy start. Bez długów, windykacji i postępowań komorniczych. Dlatego odpowiedź jest tylko jedna – to się po prostu opłaca.

Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać ze wsparcia wyzerowanych na całym etapie postępowania upadłościowego. Napisz do nas na adres kontakt@wyzerowani.pl lub uzupełnij formularz kontaktowy.

Źródła:
[1] Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.) – art. 10, 11

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację