8 wskazówek, jak napisać wniosek o restrukturyzację zadłużenia w banku

Osoby posiadające zadłużenie z tytułu umowy kredytu lub pożyczki mogą wnioskować o zmianę warunków spłaty. W wielu przypadkach złożenie takiego pisma spowodowane jest okolicznościami na które nie mieliśmy wpływu (utrata pracy, choroba, wypadek). Nagle zaczyna brakować pieniędzy na zapłatę rachunków i spłatę długów. Wtedy warto podjąć rozmowę z naszym wierzycielem i przedstawić aktualną sytuację.

Przepisy prawa bankowego nie wprowadzają formularza wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W ustawie nie znajdziemy żadnych wytycznych lub elementów składowych takiego dokumentu. To sprawia, że osoba zainteresowana rozpoczęciem procedury nie wie od czego właściwe zacząć. Kolejne utrudnienie do przezwyciężenia w obliczu narastających kłopotów finansowych.

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób napisać skuteczny wniosek o restrukturyzację długu bankowego. Przedstawione porady stosujemy z powodzeniem w sprawach naszych klientów. Wiemy, że działają, bo przetestowaliśmy je w praktyce. Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem takiego pisma w swoim banku, to ten artykuł jest dedykowany właśnie dla Ciebie.

1. Podaj dane kredytobiorcy

Podstawowym elementem wniosku o restrukturyzację zadłużenia są dane kredytobiorcy/pożyczkobiorcy. Wystarczające będzie podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. To pozwoli pracownikowi banku na identyfikację osoby wnioskujące o zmianę warunków spłaty długu. Kiedy składamy wniosek jako przedsiębiorstwa, to dobrym pomysłem będzie podanie numeru NIP firmy. Dzięki temu można sprawnie zweryfikować dane w bazach przedsiębiorców.

Celem usprawnienia komunikacji między wnioskodawcą, a bankiem warto podać numer telefonu lub adres e-mail. Jeśli nasz dokument będzie zawierał braki lub nieprawidłowości, to pracownik banku będzie mógł się z nami skontaktować i przekazać informacje o konieczności dokonania korekty. Prosta rzecz, a pozwala na zaoszczędzenie czasu i przyspieszenie procedury rozpatrywania wniosku.

2. Oznacz kredyt lub pożyczkę

W treści wniosku powołujemy się na umowę kredytu lub pożyczki stanowiącej źródło długów. W rezultacie pracownik banku będzie mógł szybko odnaleźć dług podlegający restrukturyzacji. Jest to szczególnie pomocne w sytuacjach, gdy w jednym banku mamy kilka zobowiązań kredytowych. Opisując kredyt lub pożyczkę warto podać:

 • datę i miejsce zawarcia
 • nazwę umowy
 • numer umowy

Zamieszczenie wymienionych informacji we wniosku restrukturyzacyjnym spowoduje, ze bank zarejestruje dokument w kontekście konkretnego zobowiązania. Zakres potencjalnej restrukturyzacji zostanie jednoznacznie zakreślony. W ten sposób usuwamy wszelkie niepotrzebne wątpliwości i możemy skupić się na następnej części pisma.

3. Napisz o propozycjach restrukturyzacji długu

Istotną częścią wniosku są propozycje restrukturyzacji zadłużenia. Ich treść powinna być poprzedzona skrupulatną analizą naszej sytuacji finansowej, z uwzględnieniem prognozowanych przychodów oraz kosztów utrzymania. Przede wszystkim propozycje powinny być możliwe do wykonania przez dłużnika. Do popularnych sposobów zmiany warunków spłaty można zaliczyć:

 • czasowe zawieszenie płatności kapitału
 • czasowe zawieszenie płatności raty (karencja w spłacie)
 • zmniejszenie wysokości raty poprzez wydłużenie okresu spłaty

Katalog potencjalnych dróg restrukturyzacji długu jest otwarty. To znaczy, że osoba zadłużona nie musi ograniczać się do propozycji umieszczonych w formularzach oferowanych przez bank. Można przedstawić własny pomysł – ważne, żeby znalazł uznanie w oczach osób decydujących o losie wniosku.

Rzetelna analiza sytuacji finansowej i konkretny plan naprawczy to podstawy wniosku restrukturyzacyjnego. Porządnie opracowane znacznie zwiększają szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji.

W ramach współpracy z naszymi klientami zaczynamy właśnie od ustalenia aktualnej sytuacji osobistej – badamy stan finansów klienta, koszty utrzymania i jego możliwości zarobkowe. Dopiero po przeprowadzeniu dokładnej i wielopłaszczyznowej analizy, dochodzimy do etapu projektowania propozycji ugodowych. Takich, które są w 100% wykonalne i dogodne dla klienta.

4. Opisz przyczyny problemów finansowych

W uzasadnieniu wniosku restrukturyzacyjnego opisujemy między innymi źródła kłopotów finansowych. Piszemy, co doprowadziło do tego, że konieczne stało się złożenie wniosku o zmianę warunków spłaty zadłużenia. Istotne, żeby pisać zwięźle i rzeczowo. Niepotrzebne są tutaj obszerne wyjaśnienia z emocjonalnym ładunkiem. Wśród często pojawiających się przyczyn trudnej sytuacji finansowej można wyróżnić:

 • utratę zatrudnienia
 • obniżenie wynagrodzenia
 • przekredytowanie
 • problemy zdrowotne
 • zdarzenia losowe (wypadek, pożar, powódź)

Każda ze wspomnianych przyczyn wymaga wyjaśnienia. W szczególności należy przedstawić zależność miedzy konkretny zdarzeniem, a zaległościami w płatnościach. Nie zawsze jest to zadanie proste i oczywiste. Pomocne mogą okazać się wszelkiego rodzaju dokumenty. Przykładowo może być to wypowiedzenie umowy o pracę, karta leczenia szpitalnego, zaświadczenie o zaległościach w ZUS lub US.

Budując uzasadnienie na podstawie dokumentów i potwierdzonych urzędowo faktów znacznie uwiarygodnimy swoje stanowisko. W skomplikowanych sprawach może być to czynnik wpływający na ostateczne rozstrzygnięcie.

Sam proces pozyskiwania potrzebnych dokumentów/zaświadczeń zapewne wydłuży okres złożenia wniosku. Jednak w przypadku wniosków restrukturyzacyjnych zbytni pośpiech nie jest zalecany. Oparcie samego uzasadnienia na niepopartych niczym twierdzeniach i oświadczeniach, może okazać się wielce ryzykowną taktyką.

5. Podaj źródła przychodów

W uzasadnieniu wniosku wskazujemy źródła przychodów, czyli wyjaśniamy bankowi skąd mamy pieniądze na życie. Najczęściej będą to środki z wynagrodzenia za pracę lub dochody z tytułu emerytury/renty. Jeśli korzystamy ze wsparcia finansowego państwa (np. w postaci świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, zasiłków), to takie wpływy również należy ujawnić.

Warto przedstawić wysokość przychodów w konkretnych ramach czasowych. Okres ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku powinien w zupełności wystarczyć. W tym celu można posiłkować się prostą tabelką przedstawiającą źródło przychodów oraz kwotę świadczenia. Wysokość wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych podajemy w kwotach podlegających wypłacie (na rękę).

Lp.PrzychodyKwota świadczenia
za miesiąc sierpień
Komentarze
1.Wynagrodzenie za pracę2600 złmarzec-maj 2023 r. – 2300 zł/msc
czerwiec-sierpień 2023 r. – 2600 zł/msc
2.Świadczenie 500+500 złbez zmian
3.Dodatkowe zlecenia250 złbez zmian
Razem3350 zł

Podawane przez nas informacje można uwiarygodnić poprzez dodanie wyciągu z rachunkowego płatniczego (o ile wpływają tam środki wymienione we wniosku). Nie jest to element obowiązkowy, ale zdecydowanie warty uwzględnienia. Taki dokument potwierdzi, że rzetelnie i uczciwie podchodzimy do sprawy i nie mamy nic do ukrycia.

6. Wskaż wysokość kosztów utrzymania

Autor wniosku nie może zapomnieć o miesięcznych kosztach utrzymania kredytobiorcy oraz osób pozostających na jego utrzymaniu (dzieci). Podobnie jak w przypadku źródeł przychodu warto wspomagać się tabelą podzieloną na konkretne pozycje kosztowe oraz pokazać ich zmianę na przestrzeni ostatnich miesięcy (o ile wystąpiła).

To dla banku cenne źródło informacji pozwalające na ustalenie czy osoba wnioskująca o restrukturyzację posiada wolne środki, które może przeznaczyć na spłatę długu oraz realizację planu naprawczego. Brak nadwyżek finansowych oraz wysokie wydatki na konsumpcję to okoliczności znacznie zmniejszacie szanse na powodzenie całej operacji.

Dlatego przed wnioskowaniem o restrukturyzację warto zacisnąć pasa i zredukować niepotrzebne wydatki. W szczególności warto sprawdzić czy w pełni wykorzystujemy możliwości oferowane przez wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne, platformy streamingowe czy programy komputerowe.

Lp.KosztyKoszt
za miesiąc sierpień
Komentarze
1.Żywność, kosmetyki, środki czystości800 złbez zmian
2.Czynsz za najem mieszkania1200 złmarzec-maj 2023 r. – 1000 zł/msc
czerwiec-sierpień 2023 r. – 1200 zł/msc
3.Opłaty za mieszkanie (prąd, woda, gaz)500 zł w całości pokrywa małżonek
4.Opłaty telekomunikacyjne (internet, telefon, telewizja)150 złbez zmian
5.Wydatki na transport100 złbez zmian
Razem2750 zł

W przypadku rodzin z dziećmi dochodzą wydatki na utrzymanie najmłodszych. Mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Warto o tym wspomnieć tworząc listę kosztów dla banku. Odzwierciedlenie rzeczywistego pułapu kosztów pomoże w ustaleniu zasad spłaty zobowiązań na poziomie odpowiadającym realnym możliwościom wnioskodawcy.

7. Przedstaw plan naprawczy

W planie naprawczym kredytobiorca wyjaśnia bankowi, w jaki sposób zamierza pozyskać środki na spłatę zadłużenia. Piszemy konkretnie z wyraźnie zaznaczonym horyzontem czasowym. Mamy dwie główne ścieżki finasowania zadłużenia – poprzez zwiększenie przychodów lub zmniejszenie kosztów. W przypadku wyboru wariantu pierwszego możemy przykładowo wskazać, że zamierzamy:

 • uzyskać awans w pracy (dodatkowe kursy i szkolenia)
 • zmienić stanowisko pracy na lepiej płatne
 • przekwalifikować się do wykonywania innego zawodu

Ważne, żeby proponowany przez nas sposób podniesienia zarobków był możliwy do zrealizowania. Sytuacja osobista kredytobiorcy może być na tyle skomplikowana (choroba, rehabilitacja, wypadek), że aktualnie nie posiada zdolności do zarabiania wyższych kwot. Wtedy pozostaje nam poszukiwanie oszczędności po stronie kosztowej. Możemy podać, że:

 • zmienimy mieszkanie na mniejsze
 • zrezygnujemy z niepotrzebnych abonamentów
 • ograniczymy wydatki na zabawę i rekreację

Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie każdej z wymienionych metod. Rezultat będzie zauważalny w krótkim czasie i pozwoli na pozyskanie dodatkowych funduszy na obsługę zadłużenia. Jeśli nie przedstawimy spójnego i logicznego planu naprawczego, to znacznie zmniejszymy szansę na zmianę warunków spłaty długu. Po prostu bank nie będzie miał powodów, żeby rozważyć naszą propozycję.

8. Dołącz dokumenty

Dokumenty uwiarygodnią Twój wniosek. Sprawią, że bank będzie mógł szybko sprawdzić, czy podawane przez Ciebie dane mają pokrycie w rzeczywistym świecie. Dlatego jeśli masz taką opcję, to koniecznie zainwestuj czas w przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczeń i innej dokumentacji potwierdzającej Twoją prawdomówność: Do wniosku o restrukturyzację zadłużenia w szczególności warto załączyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 • zaświadczenie ZUS/KRUS o wysokości emerytury/renty
 • dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej
 • PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku restrukturyzacyjnego

Każdy z wymienionych dokumentów uzyskasz bez większych trudności. Wystarczy prosty wniosek w formie papierowej lub elektronicznej – w zależności do wymagań konkretnego podmiotu. Na pewno poradzisz sobie z tym zadaniem.

Jeśli problemy ze spłatą długu wynikały z problemów zdrowotnych, to możesz dołączyć także dokumentację medyczną poświadczającą ten fakt (m.in. karta leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, recepty).

Co dalej?

Po sumiennym przygotowaniu wniosku o restrukturyzację zadłużenia przechodzimy do ostatniego etapu, czyli jego wysyłki. Obecnie wiele banków posiada dedykowaną ścieżkę składania takich wniosków – najczęściej jest dostępna po zalogowaniu się do konta klienta. Wystarczy sprawdzić informacje na witrynie internetowej lub zadzwonić na infolinie.

Jeśli chodzi o termin jego rozpatrzenia, to możemy spodziewać się, że w ciągu 30 dni otrzymamy odpowiedź. W bardziej skomplikowanych przypadkach termin ten może się wydłużyć. Wiele zależy od wysokości i charakteru zobowiązania. Znaczenie mają również procedury obowiązujące w danej placówce bankowej.

Z naszego doświadczenie wynika, że banki sprawnie rozpatrują składane wnioski. Doceniają fakt, że dłużnik podejmuje działania w celu rozliczenia przysługującej im należności. Zainicjowanie dialogu z kredytodawcą na wczesnym etapie – kiedy problemy dopiero pojawiają się – może pomóc w całkowitym przezwyciężeniu kłopotów finansowych.

Źródła:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – art. 75c
2) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – art. 297

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację