Gdzie szukać informacji o zadłużeniu? 6 sprawdzonych źródeł

Osoby zainteresowanie rozpoczęciem procedury oddłużeniowej muszą zmierzyć się z formularzem wniosku o upadłość. Elementem wniosku jest spis wierzytelności. Podajemy w nim dane wierzyciela, jego siedzibę, wysokość zadłużenia oraz termin płatności. Dodatkowo do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności. Doskonale sprawdzą się wszelkiego rodzaju umowy pożyczki/kredytu, wezwania do zapłaty, korespondencja sądowa i od komorników.

Czasem bywa tak, że nie posiadamy tych dokumentów. Nie wiemy komu i ile jesteśmy winni. Przykładowo zmieniliśmy miejsce zamieszkania i zapomnieliśmy o dokumentach, a nowy najemca/właściciel dokonał ich zniszczenia. W innym przypadku dokumenty po prostu zawieruszyły się lub zostały wyrzucone bo stwierdziliśmy, że nie są nam do niczego potrzebne.

Z tego artykułu dowiesz się, do jakich podmiotów warto zwrócić się wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących zadłużenia. Dzięki temu ustalisz grupę swoich wierzycieli oraz skompletujesz dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dysponując zdobytą wiedzą możesz zdecydować się na wdrożenie innych środków, które w Twoim przypadku sprawdzą się najlepiej. Mamy sprawdzone rozwiązania dla różnych scenariuszy.

1. Wierzyciele

Banki i firmy pożyczkowe, w których zaciągnęliśmy długi są naszymi wierzycielami. To właśnie tam warto skierować swoje pierwsze kroki. Pozwoli to na ustalenie kwoty zobowiązania do zwrotu. Potrzebną informację powinniśmy uzyskać bezpośrednio w placówce bankowej. Można również skierować wniosek o wydanie zaświadczenia określającego wysokość bieżącego zadłużenia.

Wniosek wysyłamy w formie papierowej adresując pismo w placówce pocztowej. Wiele instytucji finansowych działających na rynku wprowadziła również możliwość składania wniosków on-line. Wypełniamy formularz w wersji cyfrowej i przesyłamy go do wierzyciela. Uwierzytelnienie wnioskodawcy następuje przez zalogowanie się do konta klienta lub złożenie podpisu elektronicznego.

W niektórych przypadkach wydanie dokumentu będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty. O jej wysokości możemy dowiedzieć się z tabeli opłat i prowizji obowiązującej w danej jednostce. Należy przygotować się na wydatek w granicach 50-150 PLN. Dysponując takim dokumentem możemy wpisać w spisie wierzytelności stanowiącym element wniosku o upadłość konsumencką aktualną wysokość zadłużenia wobec konkretnego wierzyciela.

2. Firmy windykacyjne

Wierzyciele zmęczeni dochodzeniem swoich należności od dłużników decydują się na zatrudnienie firmy windykacyjnej. Na podstawie pisemnej umowy strony uzgadniają warunki współpracy. Windykator otrzymuje upoważnienie do podejmowania czynności mających na celu odzyskanie długu. Następnie windykatorzy nawiązują kontakt z osobą zadłużoną i podejmują próby ustalenia dogodnych warunków spłaty. W niedługim czasie do dłużnika spływają pisma, e-maile, wiadomości SMS wzywające do kontaktu i spłaty zadłużenia.

Podmioty windykujące posiadają wiedzę o wysokości zadłużenia, terminach płatności oraz samym źródle zobowiązania. W końcu bez tych informacji nie byliby w stanie skutecznie wykonywać swojej pracy. Dlatego poszukując informacji o zaciągniętych przez nas długach można zwrócić się do firmy windykacyjnej o:

  • podanie aktualnej kwoty zadłużenia
  • przesłanie odpisu umowy stanowiącej źródło kredytu/pożyczki
  • ewentualnie przesłanie umowy cesji (przelewu wierzytelności), jeśli dług został sprzedany

Na polskim rynku windykacją należności zajmują się takie firmy jak Kruk, Kaczmarski Inkasso czy Ultimo. Osoby zmagające się z problemami finansowymi mogły mieć styczność również z innymi podmiotami. Czasem obowiązki windykacyjne przejmują wyspecjalizowane kancelarie prawne. Ważne, że możemy uzyskać od nich potrzebną do wniosku upadłościowego informację.

3. Wywiadownie gospodarcze

Poszukując informacji o zadłużeniu warto skontaktować się z biurami informacji gospodarczej (BIG), potocznie nazywanymi wywiadowniami gospodarczymi. Są to podmioty prowadzące działalność komercyjną na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Gromadzą dane związane z długami zaciągniętymi przez przedsiębiorców i konsumentów.

W ramach swojej działalności biura dzielą się z innymi osobami (w tym organami administracji publicznej) zbieranymi informacjami. Dłużnik będący konsumentem raz na 6 miesięcy ma możliwość pobrania bezpłatnego raportu. Wcześniej należy założyć konto i przejść całą procedurę uwierzytelnienia. Ewentualnie przesłać wniosek o udostępnienie takich informacji pocztą tradycyjną.

Tutaj warto pamiętać, że wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie określone w przepisach warunki. Przykładowo minimalna kwota długu wynosi co najmniej 200 PLN oraz jest on wymagalny co najmniej od 30 dni (licząc od terminu płatności). Do najpopularniejszych wywiadowni należą BIG Info Monitor oraz Krajowy Rejestr Długów (KRD).

4. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Źródłem informacji o długach zaciągniętych w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) oraz firmach pożyczkowych będzie Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jest to instytucja utworzona przez Związek Banków Polskich. Na witrynie internetowej BIK możemy przeczytać, że posiada w swojej bazie informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym 845 tys. mikroprzedsiębiorców.

To co będzie nas interesowało to raport BIK. Zawiera on pełną historię kredytową oraz uwzględnia długi zapisane w bazie BIG Info Monitor. Powiązanie z wywiadownią gospodarczą nie jest przypadkowe – należą do tej samej grupy kapitałowej. Można go samodzielnie wygenerować i pobrać na stronie biura. Wcześniej należy założyć konto i przejść cały proces uwierzytelniania. Sam raport dostępny jest odpłatnie. Aktualna cena wynosi okrągłe 49 PLN.

Osoby zadłużone często załączają do wniosków o upadłość właśnie ten dokument. Pozwala on na wykazanie stanu niewypłacalności. W jego treści znajdziemy informacje o zaległościach w spłacie zobowiązań, dlatego sprawdzi się doskonale w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (o ile źródłem długów są kredyty i pożyczki zaciągane w bankach, SKOK oraz firmach pożyczkowych).

5. Sądy

Po wyczerpaniu polubownych środków załatwienia sprawy wierzyciele mogą upomnieć się o swoje pieniądze w ramach postępowań sądowych. Do dłużników trafia korespondencja obejmująca wszelkiego rodzaju pisma pojawiąjące się w sprawach o zapłatę. Zawiera ona w szczególności pozwy, wezwania i zawiadomienia sądowe, nakazy zapłaty/wyroki. W dokumentach znajdziemy informacje o sądzie przed którym toczyło się postępowanie oraz sygnaturę.

W sprawach przegranych zostanie wydane orzeczenie określające wysokość przysługującej wierzycielowi należności głównej. Kwotę tę powiększą odsetki za opóźnienie oraz koszty postępowania. Sumując wymienione pozycje możemy ustalić wysokość zadłużenia względem wierzyciela, który wystąpił na drogę sądową. Jeśli nie dysponujemy egzemplarzem orzeczenia, to zawsze możemy wystąpić o jego wydanie. Wystarczy złożyć wniosek i załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za odpis (20 PLN).

Wiele orzeczeń dotyczących spraw o zapłatę wydawanych jest ramach elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Autorem orzeczeń jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Na nakazie zapłaty wydanym w tym trybie znajdziemy indywidualny kod pozwalający na dostęp do elektronicznej wersji orzeczenia. Warto założyć konto w systemie EPU i ustalić, czy wierzyciele korzystali z tej ścieżki dochodzenia roszczeń.

5. Komornik sądowy

Wierzyciele dysponujący tytułem wykonawczym (na przykład wyrok sądowy opatrzony w klauzulę wykonalności) mogą złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. W takiej sytuacji do akcji wkracza komornik sądowy i podejmuje czynności prowadzące do odzyskania należności. Zajmowane są środki na rachunkach bankowych, wynagrodzenie za pracę, zwrot podatku dochodowego. Egzekucja toczy się do czasu pełnego zaspokojenia należności wierzyciela.

Należność dochodzona przed sądem powiększa się o koszty egzekucyjne, w tym opłaty pobierane przez komornika za podejmowane czynności (komornicy nie działają pro bono).Osoby zadłużone mogą zwrócić się do komornika z wnioskiem o udzielenie informacji obejmujących:

  • udostępnienie kopii tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę egzekucji
  • wskazanie kwoty wyegzekwowanych dotychczas środków
  • podanie kwoty pozostałej do spłaty na rzecz wierzycieli

Warto pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjne ulegają automatycznemu zawieszeniu z dniem wydania postanowienia. Następnie po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia ulegają umorzeniu. Skutek ten następuje z mocy samego prawa, więc komornicy wydają tylko postanowienia potwierdzający zaistniały stan prawny.

6. Urząd skarbowy i ZUS

Jeśli zalegamy w składkach na ubezpieczenie społeczne lub mamy długi w urzędzie skarbowym, to warto skierować się do organu odpowiedzialnego za ich naliczanie. Dla podatków dochodowych będzie to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Tam składamy wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zaległość podatkową.

W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najlepiej skierować wniosek do oddziału właściwego terenowo. Najczęstszą przyczyną zaległości wobec ZUS są nieopłacone składki związane bezpośrednio z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą. Odpowiedni wniosek możemy złożyć przez dedykowaną platformę ZUS PUE. Ewentualnie udać się osobiście do placówki lub skorzystać z usług operatora pocztowego.

Czy są inne źródła informacji o długach?

Stworzona przez nas lista nie ma charakteru zamkniętego. Oznacza, to że mogą istnieć inne miejsce, w których można dowiedzieć się o posiadanych długach. Tutaj ograniczyliśmy się do najczęściej pojawiających się w praktyce przypadków. Sytuacja każdej zadłużonej osoby wymaga indywidualnej i dokładnej analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu skierujemy swoje kroki do właściwego podmiotu.

Osoby zastanawiające się nad upadłością konsumencką powinny szczególnie wziąć sobie te rady do serca. Brak dokumentacji poświadczającej stan zadłużenia może doprowadzić do zwrotu wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Wtedy proces sądowego oddłużenia trzeba zaczynać na nowo. Wiele miesięcy pracy i przygotowań trzeba będzie powtórzyć. Dlatego tak ważna jest to kwestia.

Zamów
bezpłatną
konsultację

Bezpłatna konsultacja to 15-minutowa rozmowa telefoniczna przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć proces oddłużania. Rozmowa jest niezobowiązująca.

Zamów bezpłatną konsultację